PRIVACYVERKLARING

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de website www.stuccomeistershop.nl (hierna: 'de website') In dit beleid beschrijven wij welke persoonsgegevens wij, Ceves Vergeer B.V. gevestigd aan de Teugseweg 20 (7418 AM) te Deventer (hierna ook wel: 'wij' of 'ons'), van bezoekers van de Website (hierna: 'u' en 'uw’ persoonsgegevens") verwerken wanneer u gebruik maakt van onze website.

Deze privacyverklaring zal uiteenzetten hoe we uw, via de website verzamelde, persoonsgegevens gebruiken en welke rechten u hebt met betrekking tot uw persoonsgegevens.

1. PERSOONSGEGEVENS

Een persoonsgegeven is ieder gegeven dat een natuurlijk persoon (direct of indirect) kan identificeren. Een persoonsgegeven kan een naam of telefoonnummer, maar bijvoorbeeld ook een geboortedatum of e-mailadres zijn. Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens van u voor de doelen zoals hierna uiteengezet.

BESTELSITE

In onze bestelsite kunt u producten bestellen. Om ervoor te zorgen dat deze producten op het juiste adres bezorgd worden, de betaling afgehandeld gaat worden en de factuur naar het juiste adres gaat, verwerken wij uw bedrijfsnaam, naam van de contactpersoon, contactgegevens en het leveringsadres. Wij mogen deze persoonsgegevens verwerken om de overeenkomst ter levering van de producten te kunnen uitvoeren op grond van artikel 6(b) AVG. Deze persoonsgegevens zijn noodzakelijke voorwaarden voor het aangaan van deze overeenkomst. Als u deze persoonsgegevens niet verstrekt kun¬nen wij de producten niet aan u leveren.

GEREGISTREERDE STUCCOMEISTER PARTNER

Alleen geregistreerde STUCCOMEISTER partners kunnen inloggen op onze beveiligde bestelsite www.stuccomeistershop.nl. U kunt zich als STUCCOMEISTER PARTNER registreren via een persoonlijke activatiemail, die vanuit onze back-office wordt ver¬strekt. U maakt vervolgens zelf een account aan op www.stuccomeistershop.nl. door een wachtwoord aan te maken in combinatie met uw e-mailadres. Hierna kunt u inloggen en uw gegevens aanvullen, wijzigen en uw gedane bestellingen inzien. Bij de registratie vragen wij om uw (bedrijfs-)naam, contactgegevens en uw bezorgadres. Wij mogen deze persoonsgegevens verwer¬ken om de overeenkomst ter levering van de producten te kunnen uitvoeren op grond van artikel 6(b) AVG. Daarnaast hebben wij een gerechtvaardigd belang om deze persoonsgegevens te verwerken op basis van artikel 6(f) AVG. Als deze persoonsgegevens niet verstrekt worden, kunnen wij de producten niet aan u leveren en de overige mogelijkheden in de bestelsite niet aan u aanbieden.

2. DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij kunnen persoonsgegevens delen met derden in het kader van dienstverlening zoals dataopslag, onderhoud, beveiliging of andere vergelijkbare diensten. Als wij toegang verlenen tot uw persoonsgegevens, verlangen wij van derden dat zij uw per¬soonsgegevens vertrouwelijk behandelen en verwerken zij uw persoonsgegevens slechts ten behoeve van ons. Wij zullen uw persoonsgegevens verder niet verstrekken aan een derde die niet door ons is ingeschakeld om het beoogde gebruik van de website mogelijk te maken, tenzij dit volgt uit een wettelijke verplichting of als dit volgt uit een rechterlijk verzoek.

3. BEVEILIGING

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of een andere vorm van onrechtmatige verwerking.

4. BEWAARTERMIJNEN

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doelen waarvoor uw persoonsgegevens verzameld zijn, tenzij wettelijke bepalingen anders bepalen. Zolang uw account actief is zullen wij uw persoonsgegevens bewaren. U kunt contact met ons opnemen indien u niet langer STUCCOMEISTER partner bij ons wilt zijn en uw account wilt laten verwijderen. Voor zover wij wettelijk verplicht zijn om persoonsgegevens langer te bewaren houden wij de wettelijke bewaartermijn aan.

5. JOUW RECHTEN

Indien wij uw persoonsgegevens verzamelen op basis van toestemming, dan bent u te allen tijde gerechtigd om uw toestem¬ming in te trekken. Dit laat de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens voor het intrekken van de toestem¬ming in stand. U heeft het recht ons te verzoeken om:

  • inzage te geven in uw persoonsgegevens,
  • deze te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen;
  • verzet aan te tekenen tegen de verwerkingen van uw persoonsgegevens;
  • uw persoonsgegevens te beperken; en/of
  • om uw persoonsgegevens door te geven aan een derde (dataportabiliteit).

Wij zullen u zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informatie verstrekken over de acties die wij hebben ondernomen naar aanleiding van uw verzoek. Deze termijn kunnen wij met twee maanden ver¬lengen in verband met de complexiteit van uw verzoek of het aantal verzoeken dat wij krijgen. We zullen u in dat geval infor¬meren. U hebt op elk moment het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tenslotte heeft u in zijn alge¬meenheid het recht om niet te worden onderworpen aan uitsluitend geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering, tenzij sprake is van een van de uitzonderingen.

6. WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACYBELEID

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen door een update van deze versie te plaatsen op de website. De meest recente versie zal ten alle tijden beschikbaar zijn via stuccomeistershop.nl/privacyverklaring.

7. CONTACT

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring nog vragen heeft of een klacht wil uiten, kunt u contact met ons opnemen via bestellingen@stuccomeistershop.nl.

De Stuccomeister

Onze Stuccomeisters zijn online

op werkdagen tussen 08:30 en 17:00 uur.